دوره آموزشی سبک هیستوکال

هزینه شرکت در دوره آموزشی سبک هیستوکال

8/900/000 تومان

4762311

لایو ترید

40 Video

بیش از 20 ساعت ویدیو آموزشی

6 ماه پشتیبانی رایگان

یک ماه پشتیبانی رایگان

0
تعداد دانشجویان
ترم اول

جلسه اول : ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار
جلسه دوم : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار
جلسه سوم : ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻤﻊﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ
جلسه چهارم : ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ

جلسه اول : ﭘﺎرتﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
جلسه دوم : ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﯾﻢ و اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
جلسه سوم : تعیین کف و سقف روزانه و قوانین آن

جلسه اول : ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی
جلسه دوم : ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ راﺟﺐ ﻣﮑﺪی
جلسه سوم : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﮑﺪی
جلسه چهارم : ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز
جلسه پنجم : اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز (PS)
جلسه ششم : مثال بیشتر از تغییر فازها
جلسه هفتم : مکدی و جداکننده های زمانی در تریدینگ ویو

جلسه اول : ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل ﭼﯿﺴﺖ؟
جلسه دوم : آﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ؟
جلسه سوم : ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ
جلسه چهارم : ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎدل ﻫﻔﺘﮕﯽ، ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
جلسه پنجم : ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل RTE
جلسه ششم : ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻌﺎدلEF
جلسه هفتم : بررسی مثال های بیشترجلسه هشتم : ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ HP ﯾﺎ LP
جلسه نهم : ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ PELبا بررسی مثال
جلسه دهم : ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ PEL

جلسه اول : ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻣﮑﺪی
جلسه دوم : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ DAC
جلسه سوم : رﻓﺘﺎر ﻗﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮج دار
جلسه چهارم : اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ
جلسه پنجم : ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﯾﺎ واﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس
جلسه ششم : اﻟﮕﻮی ﭼﺎق و ﻻﻏﺮ
جلسه هفتم : بررسی مثال های بیشتر
جلسه هشتم : ﺣﻀﻮر ﻻﻧﭽﺮﻫﺎ در ﻣﮑﺪی – ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ
جلسه نهم : ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل
جلسه دهم :واﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺗﮏ ﮐﻨﺪﻟﯽ
جلسه یازدهم : ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز واروﻧﻪ Reversal Phase Shift
جلسه دوازدهم : ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪل ﺑﺎﮐﺲ  Candle Box
جلسه سیزدهم : ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺪل ﺑﺎﮐﺲ
جلسه چهاردهم : بررسی مثال های بیشتر

جلسه اول : ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎرﮔﺖ ﻻﯾﻦ
جلسه دوم : اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎرﮔﺖ ﻻﯾﻦ
جلسه سوم :  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﮔﺖ ﻻﯾﻦ
جلسه چهارم : ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎرﮔﺖ ﻻﯾﻦ
جلسه پنجم : ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻄﺢ %25 ﺗﺎرﮔﺖ ﻻﯾﻦ
جلسه ششم : ﻣﯿﮑﺮو ﺗﺎرﮔﺖ ﻻﯾﻦﻫﺎ و R-TL
جلسه هفتم : ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ Defensive Line
جلسه هشتم : ﺗﺎرﮔﺖ ﻻﯾﻦ در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ
جلسه نهم : بررسی مثال های بیشتر
جلسه دهم : ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ

جلسه اول : داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
جلسه دوم : ﺧﻂ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ؟
جلسه سوم : ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻂ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ
جلسه چهارم : ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ
جلسه پنجم : بررسی مثال های بیشتر

جلسه اول : ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎزﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
جلسه دوم : ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ
جلسه سوم : ﭘﻮﻟﺒﮏﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺪی
جلسه چهارم : بررسی مثال های بیشتر

ترم دوم

جلسه اول : ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
جلسه دوم : ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
جلسه سوم : ﻧﻘﺎط ورود و ﺧﺮوج را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

جلسه اول : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
جلسه دوم : ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
جلسه سوم: ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺮاژی
جلسه چهارم : ﻧﻘﺎط ورود و ﻧﻘﺎط ﺧﺮوج
جلسه پنجم : ﺗﺮﯾﮕﺮ ورود در M15
جلسه ششم : ﺗﺮﯾﮕﺮ ورود ﺑﺎ ﮐﻨﺪل ﺑﺎﮐﺲ
جلسه هفتم : لایو ترید

جلسه اول : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
جلسه دوم : ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
جلسه سوم: ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺮاژی
جلسه چهارم : ﻧﻘﺎط ورود و ﻧﻘﺎط ﺧﺮوج
جلسه پنجم : ﺗﺮﯾﮕﺮ ورود در M15
جلسه ششم : ﺗﺮﯾﮕﺮ ورود ﺑﺎ ﮐﻨﺪل ﺑﺎﮐﺲ
جلسه هفتم : لایو ترید

پایان دوره ( ارتباط مستقیم مدرس با دانشجو )